Masz pytania? Zadzwoń +48 501 031 436

+48 501 031 436

header background

Regulamin korzystania z Termini.pl

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług przez Optimum Process Sp. z o.o. poprzez platformę Termini.pl.

[POSTANOWIENIA OGÓLNE]

§ 1.

 • 1. Właścicielem platformy dostępnej pod adresem Termini.pl jest Optimum Process Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Al. Jerozolimskie 181B, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000684901.
 • 2. Użytkownik może kontaktować się z Usługodawcą w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem kontakt@termini.pl oraz pisemnie na adres: 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181B.
 • 3. Regulamin dotyczy zarówno Użytkowników, jak i Klientów korzystających z Termini.pl , o ile Regulamin nie stanowi inaczej.
 • 4. Każdy Użytkownik i Klient z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z usług Termini.pl, zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu.
 • 5. Warunkiem skorzystania z usług Termini.pl przez Użytkownika lub Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień.
 • 6. Regulamin jest udostępniany za pośrednictwem strony internetowej Termini.pl w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego.

[DEFINICJE]

§ 2.

1. Słowa w Regulaminie pisane wielka literą maja następujące znaczenie:

 • CENNIK – umieszczony na stronie Termini.pl cennik Usług Elektronicznych
 • DZIEŃ ROBOCZY – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny przez Termini.pl umożliwiający utworzenie Konta Użytkownika, wypełniany przez Użytkownika.
 • KLIENT - osoba fizyczna, z którą Użytkownik zawiera umowę o świadczenie usług lub sprzedaż produktów za pośrednictwem Termini.pl
 • KONTO – miejsce dostępne dla Użytkownika po wprowadzeniu loginu i hasła, zawierające dane podane przez Użytkownika oraz inne informacje, umożliwiające korzystanie przez Użytkownika z Usług Elektronicznych
 • REGULAMIN – niniejszy regulamin.
 • STRONY- Usługodawca, Użytkownik lub Klient
 • TERMINI.PL - system/aplikacja do prowadzenia terminarza wizyt online będąca własnością Usługodawcy dostępna pod adresem www.termini.pl
 • USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Termini.pl tj. m.in. Newsletter, Konto, Formularz, dostęp do zarządzania systemem rezerwacji i kalendarzem rezerwacji, inne świadczenia wspierające zarządzanie przedsiębiorstwem Użytkownika
 • USŁUGA WYSYŁANIA SMS – usługa pozwalająca Użytkownikowi na wysyłanie SMSów do swoich Klientów, np. powiadomienie o zbliżającym się terminie wizyty. Usługa jest usługą płatną poza pulą startową.
 • USŁUGODAWCA - właściciel Termini.pl, o którym mowa w § 1 ust. 1 Regulaminu
 • UŻYTKOWNIK – przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. z dnia 12 października 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 1829 z późn.zm.) będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zamierza korzystać lub korzysta z Usługi Elektronicznej

[USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ]

§ 3.

 • 1. Świadczenie usług drogą elektroniczną to wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności Stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.
 • 2. Świadczenie Usługi Elektronicznej na rzecz Użytkowników Termini.pl odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 • 3. Użytkownik zakłada Konto poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji i wyrażenie zgody na założenie Konta. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Użytkownika imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz ustawienie hasła. Następnie uzupełniając dane Konta, po zalogowaniu Użytkownik podaje dane firmy, numeru NIP oraz dane kontaktowe. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji, stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w Formularzu Rejestracji, z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.
 • 4. Przesłanie wypełnionego Formularza rejestracji jest równoznaczne z:
  • a) przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika postanowień Regulaminu; b) upoważnieniem Usługodawcy do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celu świadczenia Usług Elektronicznych.
 • 5. W celu skorzystania z Newslettera, Użytkownik podaje w polu widocznym na stronie Termini.pl adres poczty elektronicznej oraz zatwierdza czynność kliknięciem w odpowiednie pole.

[WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ]

§ 4.

 • 1. Świadczenie Usługi Elektronicznej określonej § 3 Regulaminu przez Usługodawcę jest odpłatne na zasadach określonych w Regulaminie.
 • 2. W celu korzystania z Usługi Elektronicznej i Usługi wysyłania SMS, Użytkownik winien posiadać aktywny adres e-mail oraz sprzęt (komputer PC, laptop, notebook lub inne podobne urządzenie elektroniczne) o następujących parametrach:
  • a) połączenie z siecią Internet;
  • b) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 54.0 i wyższej lub Opera w wersji 46.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 58.0.0 i wyższej;
  • c) włączoną obsługę Javascript;
  • d) możliwości zapisu plików Cookies
  • e) ekran o rozdzielczości min. 1200x1920 oraz przekątna min. 10’.
 • 3. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia Konta, wypisania się z Newslettera, lub innych przyczyn wskazanych w Umowie.

[PRAWA I OBOWIĄZKI STRON]

§5.

 • 1. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług oraz do zachowania należytej staranności przy ich wykonywaniu.
 • 2. Usługodawca ma prawo zamieszczać na stronie Termini.pl treści reklamowe zgodne z obowiązującymi przepisami, na co Użytkownik i Klient wyraża zgodę.
 • 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowych przerw w działaniu serwisu wynikających z przyczyn technicznych, a w szczególności prowadzenia prac konserwacyjnych i aktualizacyjnych w Termini.pl. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby wskazane prace były realizowane w najkrótszym możliwym czasie. Użytkownikowi ani Klientowi nie przysługują roszczenia z tytułu konsekwencji skorzystania z tego prawa przez Usługodawcę.
 • 4. Usługodawca nie przekazuje ani nie rozporządza w inny sposób, w tym i nie użycza zgromadzonych informacji o Użytkownikach i ich Klientach osobom trzecim lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika lub Klienta, lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Użytkownika lub Klienta przepisów prawa.
 • 5. Usługodawca może sporządzać na podstawie informacji o Użytkownikach i Klientach ogólne statystyki związane z działalnością Termini.pl przygotowywane dla podmiotów współpracujących z Usługodawcą. Informacje te nie zawierają danych umożliwiających identyfikację poszczególnych Użytkowników lub Klientów.
 • 6. Użytkownik i Klient obowiązany jest do korzystania z Termini.pl w tym Usługi Elektronicznej w sposób zgodny z prawem i Regulaminem.
 • 7. Użytkownik i Klient ma zakaz przy korzystaniu z Termini.pl dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik akceptując treść Regulaminu oświadcza tym samym, że będzie przestrzegał powyższego zakazu.
 • 8. Użytkownik zobowiązany jest do:
  • a) podania prawdziwych i kompletnych danych w trakcie rejestracji Konta
  • b) zamawiania Usług
  • c) terminowego regulowania Opłat,
  • d) niezwłocznej aktualizacji danych Użytkownika w przypadku ich zmiany.
 • 9. Użytkownik oświadcza, że dane zamieszczone w zakresie Konta są zgodne z prawem i stanem faktycznym.
 • 10. Użytkownik ma obowiązek powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników w szczególności, zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o nich, bez ich wyraźnej zgody.

[OPŁATY]

§ 6.

1. Użytkownik może korzystać z Termini.pl bez konieczności ponoszenia opłat przez 30 dni kalendarzowych licząc od dnia rejestracji Konta. W okresie tym Użytkownik ma bezpłatny dostęp do wszystkich funkcji Termini.pl oprócz Usługi wysyłania SMS.

Usługa wysyłania SMS jest dostępna bez konieczności ponoszenia opłat do czasu wykorzystania startowej puli SMS Gdy Użytkownik wykorzysta całą pulę startowych SMSów, będzie mógł korzystać z Usługi po doładowaniu konta SMS poprzez zakup pakietu SMS.

 • 2. Korzystanie z poszczególnych Usług Elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę w ramach Termini.pl jest odpłatne, z zastrzeżeniem § 7 ust. 1 Regulaminu..
 • 3. Szczegółowe dane dotyczące wysokości opłat za korzystanie z Termini.pl znajdują się na stronie głównej Termini.pl.
 • 4. Ceny podane na Termini.pl zamieszczone przy danej Usłudze Elektronicznej stanowią ceny netto i określone są w złotych polskich. Usługodawca wystawi fakturę VAT po opłaceniu danej Usługi Elektronicznej przez Użytkownika.
 • 5. Kwota opłaty za wykonaną Usługę Elektroniczną jest wnoszona za cały okres z góry i nie podlega zwrotowi nawet jeśli Użytkownik wcześniej z niej zrezygnuje.
 • 6. Kwota opłaty za Usługę wysyłania SMS jest wnoszona za pakiet SMSów z góry i nie podlega zwrotowi nawet jeśli Użytkownik nie wykorzysta całego pakietu SMS.
 • 7. Użytkownik wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur drogą elektroniczną.
 • 8. Usługodawca udostępnia Użytkownikowi następujące sposoby płatności:
  • a) płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu tpay.com. – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Termini.pl oraz na stronie internetowej www.tpay.com/

[REKLAMACJA]

§ 7.

 • 1. Reklamacje dotyczące Usługi Elektronicznej oraz Usługi wysyłania SMS, Użytkownik może składać w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@termini.pl .
 • 2. W celu przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji, Użytkownik powinien podać rodzaj zaistniałej nieprawidłowości, datę jej powstania, sprecyzować żądania oraz podać dane kontaktowe.
 • 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 • 4. Reklamacje, które nie zawierają danych pozwalających na identyfikację Użytkownika, bądź na kontakt z Użytkownikiem, bądź nie opisują w sposób wystarczający przedmiotu lub przyczyny reklamacji nie będą rozpatrywane.
 • 5. O rezultacie reklamacji Usługodawca poinformuje Użytkownika na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

[ODPOWIEDZIALNOŚĆ]

§ 8.

 • 1. Odpowiedzialność Usługodawcy ograniczona jest jedynie do umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Użytkownika.
 • 2. Usługodawca nie udziela gwarancji, że Termini.pl jest wolne od wad.
 • 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia techniczne, które występują w sprzęcie komputerowym lub wszelkiego rodzaju innym sprzęcie używanym przez Użytkownika celem skorzystania z Usługi Elektronicznej lub Usługi wysyłania SMS, a które uniemożliwiają lub utrudniają Użytkownikowi korzystanie z w/w usług.
 • 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Termini.pl wywołane działaniem siły wyższej, za którą uważa się wydarzenia, których Usługodawca nie mógł przewidzieć i które zostały spowodowane przez okoliczności od niego niezależne, w szczególności awarię sprzętu, działanie osób trzecich, niedozwoloną ingerencję Internautów, itd., nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych przez Użytkownika.
 • 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkowników, w szczególności za korzystanie przez nich z Termini.pl sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
 • 6. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za udostępnienie innym podmiotom hasła dostępu do Konta, w szczególności zobowiązany jest do pokrycia należności za wszelkie szkody dokonane za pomocą hasła Użytkownika.
 • 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie Usługi Elektronicznej, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej).
 • 8. Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie szkody powstałe w wyniku niezgodnego z prawem, Regulaminem lub zwyczajem działaniem lub zaniechaniem Użytkownika, niezależnie od jego winy.

[OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH]

§ 9.

 • 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników i Klientów zbieranych za pośrednictwem Termini.pl jest Usługodawca.
 • 2. Usługodawca oświadcza, iż dysponuje odpowiednimi środkami, w tym należytymi zabezpieczeniami umożliwiającymi przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. z dnia 13 czerwca 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z póżn.zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. z dnia 27 czerwca 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.).oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024,).
 • 3. Użytkownik, powierza Usługodawcy do przetwarzania dane osobowe, które zgromadził zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • 4. Dane osobowe Użytkowników i Klientów są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. z dnia 13 czerwca 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z póżn.zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. z dnia 27 czerwca 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.).
 • 5. Dane osobowe Użytkowników i Klientów przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie, w szczególności są wykorzystywane do celów księgowych, celów marketingowych (Newsletter), kontaktowania się z Użytkownikiem lub Klientem oraz innych wymaganych przy realizacji Usług Elektronicznych.
 • 6. Usługodawca przetwarza następujące dane osobowe:
  • Użytkownika:
  • a) Imię i nazwisko, nazwa firmy,
  • b) Adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto),
  • c) Numer telefonu,
  • d) Numer NIP,
  • e) Adres e-mail.
  • Klienta:
  • Imię
  • Nazwisko
  • Numer telefonu komórkowego
 • 7. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
 • 8. Dane osobowe Użytkowników lub Klientów mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu, a w szczególności innym przedsiębiorcom w celu wykonania usług kurierskich oraz przedsiębiorcom prowadzącym serwisy obsługujące płatności internetowe w celu dokonania autoryzacji płatności.
 • 9. Usługodawca nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników/Klientów lub informacji o Użytkownikach/Klientach udostępnianych innym Użytkownikom. Usługodawca oświadcza, iż nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.
 • 10. Podanie danych osobowych przez Użytkownika/Klienta jest dobrowolne, jednak niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tych umów.
 • 11. Zgodnie z obowiązującym prawem, dane Użytkowników i Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości na zasadach i w przypadkach określonych w poszczególnych przepisach prawa.
 • 12. W momencie rozwiązania umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej, Użytkownik/Klient ma prawo do żądania od Usługodawcy usunięcia wszelkich danych wprowadzonych przez niego do Termini.pl.
 • 13. Usługodawca informuje, że Użytkownik wyraża zgodę, aby wszelkie powiadomienia, informacje lub inne wiadomości od Usługodawcy związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych były przysyłane drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w formularzu rejestracji lub widniejący na Koncie.

[PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ]

§ 10.

 • 1. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania praw autorskich w szczególności wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób.
 • 2. Wszelkie prawa do Termini.pl, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa.

[ROZWIĄZANIE UMOWY. BLOKADA KONTA]

§ 11.

 • 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika w sytuacji:
  • a) naruszenia przez Użytkownika Regulaminu,
  • b) korzystania przez Użytkownika z Konta w sposób niezgodny z obowiązującym prawem lub w sposób naruszający dobre obyczaje.
 • 2. Informacja o blokadzie konta Użytkownika przekazywana jest Użytkownikowi bezpośrednio po jej dokonaniu, za pomocą komunikatu wyświetlanego po zalogowaniu na Konto oraz poprzez wiadomość przesłaną na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
 • 3. Blokada Konta z przyczyn wymienionych w niniejszym paragrafie nie skutkuje koniecznością zwrotu przez Usługodawcę Użytkownikowi żadnych opłat.
 • 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym w każdym czasie, w przypadku stwierdzenia rażącego łamania Regulaminu przez Użytkownika. W takiej sytuacji Użytkownik nie ma prawa do zwrotu jakichkolwiek poniesionych opłat.
 • 5. Usługodawca może wypowiedzieć umowę Usługi Elektronicznej jeżeli Użytkownik nie wykazywał aktywności na Koncie, w szczególności nie logował się na Konto w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.
 • 6. Umowa Usługi Elektronicznej wygasa w przypadku nie uiszczenia opłaty za kolejny okres świadczenia Usługi Elektronicznej.

[ZMIANA REGULAMINU]

§ 12.

 • 1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Termini.pl.
 • 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.
 • 3. Odmowa akceptacji zmian Regulaminu jest równoznaczna z rezygnacją z korzystania z Usług Elektronicznych.

[POLITYKA COOKIES]

§ 13.

 • 1. Termini.pl korzysta z plików cookies (tzw. “ciasteczek”), które stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika/Klienta Termini.pl i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Termini.pl . Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki te pomagają dostosować Termini.pl do każdego Użytkownika/Klienta poprzez identyfikację oprogramowania wykorzystywanego przez Użytkownika/Klienta.
 • 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika/Klienta pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Usługodawca.
 • 3. Stosowane pliki cookies są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika i Klienta. W ten sposób nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników i Klientów wirusów lub innego złośliwego czy niepożądanego oprogramowania.
 • 4. Termini.pl stosuje dwa rodzaje plików cookies:
  • a) pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika/Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  • b) pliki stałe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika/Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika/Klienta.
 • 5. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • a) umożliwienia korzystania z Usług Elektronicznych w Termini.pl w tym utrzymania sesji Użytkownika/Klienta
  • b) zapewnienie bezpieczeństwa Użytkowników/Klientów
  • c) zbierania informacji dotyczących korzystania z Termini.pl, tworzenia statystyk
  • d) zapamiętywania wybranych przez Użytkownika/Klienta w Termini.pl ustawień
  • e) umożliwienia dostarczanie Użytkownikom/Klientom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 • 6. Użytkownik/Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 • 7. Użytkownik/Klient może w każdej chwili zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika/Klienta. Zmian tych można dokonać korzystając z ustawień przeglądarki internetowej.
 • 8. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 • 9. Usługodawca zastrzega, że ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Termini.pl.

[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

 • 1. Umowy zawierane poprzez Strony zawierane są w języku polskim.
 • 2. Żaden z zapisów Regulaminu nie ma na celu naruszania praw Użytkownika/ Klienta. W przypadku niezgodności jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu z obowiązującym prawem, pierwszeństwo maja przepisy prawa.
 • 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 • 4. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się lub zostanie uznane przez właściwe organy albo instytucje państwowe za nieważne lub niemożliwe do realizacji, pozostanie to bez wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu, które pozostaną skuteczne i wiążące dla Stron.
 • 5. Wszelkie spory związane z Usługami Elektronicznymi i korzystaniem z Termini.pl będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne właściwe miejscowo ze względu na siedzibę Usługodawcy.
Tworzymy rozwiązania które:
 • podnoszą wydajność i zyskowność firm
 • zwiększają efektywność pracowników
 • sprawiają, że praca staje się przyjemnością
Kontakt
Optimum Process Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa

+48 501 031 436

kontakt@termini.pl

Podziel się